homedespre companieserviciiportofoliuconsultantaarticolecontact
  Home > Consultanta > Principalele faze de proiect - obiective si continut

August 14, 2007 - Principalele faze de proiect - obiective si continut

Informatiile prezentate mai departe au fost extrase din breviarul realizat de Ordinul Arhitectilor din Romania – Exercitarea profesiei de arhitect, Ed. Simetria – 2006 - Bucuresti

Un proiect se desfasoara in etape / faze succesive:
1. constituirea, definitivarea si completarea temei de proiectare;
2. anteproiectul (proiectul preliminar / studiul de fezabilitate);
3. proiectul tehnic;
4. documentatiile pentru obtinerea avizelor si autorizatiei de construire;
5. detaliile de executie si urmarirea de santier;
6. receptia lucrarilor si finalizarea acestora;
NOTA: in cazul in care pentru amplasamentul respectiv nu exista un regulament urbanistic clar (P.U.G., P.U.Z. sau P.U.D.) sau daca ceea ce se doreste nu este in concordanta cu regulamentul urbanistic existent, prin certificatul de urbanism, emitentul acestuia poate cere intocmirea unor documentatii de urbanism suplimentare (P.U.Z. sau P.U.D., care sa reglementeze planurile existente).

1. CONSTITUIREA, DEFINITIVAREA SI COMPLETAREA TEMEI DE PROIECTARE:

Obiective:
- stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii dorintelor beneficiarului;
- corelarea solicitarilor investitorului cu conditionarile tehnico-urbanistice, generate de amplasament;
- respectarea prevederilor specifice din legislatia in vigoare;

Continut:
- documentatie scrisa ce reprezinta punctul de plecare pentru fazele urmatoare ale proiectului;

Investitorul:
- stabileste tema de proiectare care se va definitiva cu ajutorul arhitectului si a altor specialisti:
a) solicitarile si optiunile beneficiarului vor fi determinate de:
- nevoia de spatii construite (pt. locuit sau servicii, comert, turism, birouri, productie, etc.);
- necesitati functionale specifice;
- asigurarea unui anumit nivel de confort;
- nivelul dorit de reprezentare sociala care sa fie reflectat de noua constructie;
- optiunile estetice;
- posibilitatile financiare;
b) conditionarile urbanistice, tehnico-profesionale si legislative evidentiate cu participarea arhitectului:
- reglementarile urbanistice corespunzatoare amplasamentului, stabilite prin planurile de urbanism aprobate (PUG, completat si detaliat eventual prin PUZ sau PUD) si care se cunosc din certificatul de urbanism (este recomandata obtinerea certificatului de urbanism pt. construire sau certificatului de urbanism solicitat la cumpararea terenului);
- particularitatile naturale si tehnico-edilitare ale amplasamentului, stabilite pe baza analizei situatiei existente: relatiile cu zonele imediat invecinate si posibilitatile de acces; orientarile optime fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes ale zonei; conditiile de microclimat, directia vanturilor dominante si sursele de poluare; particularitatile de relief, pantele caracteristice ale terenului; natura terenului de fundare determinata in studiul geotehnic; starea tehnica si valoarea de monument istoric sau de arhitectura a unor eventuale cladiri existente pe teren sau in zona imediat invecinata; nivelul de echipare tehnico-edilitara al zonei si posibilitatile de asigurare a utilitatilor (apa-canal, energie electrica, gaze, telefoane etc.); eventuale retele edilitare care traverseaza terenul; conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unei cladiri existente la care se intervine sau la care urmeaza sa se alipeasca la calcan viitoarea constructie;
- cerintele impuse de legislatia si normativele tehnice in vigoare in domeniul proiectarii si executarii lucrarilor pentru asigurarea calitatii constructiilor corelate si completate cu prevederile din legislatia altor domenii care determina anumite cerinte specifice de natura functionala, tehnica sau de dotare;

2. ANTEPROIECTUL - PROIECTUL PRELIMINAR SAU STUDIUL DE FEZABILITATE :

Obiective:
- propunerea unei solutii de ansamblu coordonata cu conditiile urbanistice si cu mijloacele financiare ale investitorului;
- definirea conditiilor contractuale;

Continut:
- documentatii ce prezinta solutii de arhitectura si tehnice, estimari ale costului si duratei executiei;

Investitorul:
- lanseaza o comanda scrisa catre arhitect;
- furnizeaza :
- tema de proiectare;
- actele de proprietate asupra terenului;
- datele despre teren (topo, geo, vecinatati, etc.) - sunt optionale, dar necesare;
- certificatul de urbanism;
- plateste avansul convenit;
- notifica in scris indeplinirea fazei;
- daca nu se da urmare misiunii solicitate arhitectului, clientul (beneficiarul) va plati cheltuielile de deschiderea comenzii;

Arhitectul:
- se deplaseaza la amplasament;
- interpreteaza si ilustreaza tema prin: solutii de amplasare a constructiei si de amenajare a incintei (plan de situatie, planurile tuturor nivelelor, sectiuni si fatade caracteristice, imagini tridimensionale, volumetrice la nivel de concept / ansamblu sau de detaliu - sc.l :500/ 1 :200);
- precizeaza pe planse sau intr-un memoriu scris suprafetele interioare, suprafetele construite la teren, utile si desfasurate, P.O.T., C.UT, precum si eventuale solutii referitoare la structura de rezistenta, la modalitatile de rezolvare a instalatiilor inclusiv racordurile acestora si la alte dotari necesare ce rezulta din tema de proiectare;
- estimeaza valoarea de investitie si perioada de executie;
- alcatuieste echipa de proiectare pe specialitati;
- consulta si consiliaza investitorul asupra solutiilor; in urma analizarii cerintelor beneficiarului, explica acestuia conditiile in care se poate realiza obiectivul;
- extraservicile (suplimentare, complementare) ce pot aparea in aceasta faza si care vor fi tarifate separat sunt: completarea temei de proiectare, aprofundarea documentatiei asupra sitului, intocmirea de expertize, completarea datelor despre teren (topo, geo, relevee, cadastru etc.), studii de viitoare organizare a santierului, desene specializate 3D, machete, elaborarea de variante comparative etc;
- pe baza propunerilor si a conditiilor impuse prin Certificatul de Urbanism au loc discutii cu investitorul, se fac modificari, se discuta din nou, pana se ajunge la o solutie optima;
- solutia din anteproiect, avizata de catre beneficiar, este punctul de plecare pentru fazele urmatoare;

3. PROIECTUL TEHNIC:

Obiective:
- intocmirea tuturor documentatiilor ce includ conceptia de realizare a proiectului, pe baza carora se executa lucrarile de constructii autorizate, se urmareste si se controleaza calitatea acestora;

Continut:
- proiecte tehnice pe specialitati: arhitectura, structura de rezistenta si instalatiile aferente constructiei (piese scrise si desenate), inclusiv listele cu cantitatile de lucrari si materiale (antemasuratorile) si caietele de sarcini;

Investitorul:
- initiaza si plateste verificarea proiectului, conform cu Legea 10/1995 privind calitatea constructiilor, prin verificatori atestati;
- aproba devizul general;
- notifica in scris indeplinirea fazei prin proces-verbal, bon de plata etc;
- daca sunt necesare sau se solicita pot aparea extraservicii si misiuni suplimentare contra-cost;

Arhitectul:
- elaboreaza proiectul tehnic de arhitectura la o scara convenabila coordonat cu solutiile si dimensionarea infra si suprastructurii, precum si cu solutiile de instalatii interioare;
- stabileste parametrii cladirii: Sconstr., Sdesf., P.O.T., C.U.T., volume etc.;
- determina nivelul calitativ al lucrarii prin alegerea materialelor, finisajelor, echipamentelor etc.;
- coordoneaza si coreleaza intocmirea proiectelor tehnice a celorlalte specialitati;
- consulta si consiliaza investitorul in alegerea solutiilor si materialelor;
- supravegheaza graficul de proiectare si asigura predarea documentatiilor complete la termen;
- propune un grafic al executiei, care va fi modificat si completat de catre constructor;
- verifica respectarea prin proiect a legislatiei in vigoare in constructii;
NOTA: Proiectele de specialitate care formeaza proiectul tehnic sunt urmatoarele:
- arhitectura si finisaje - proiect director in cadrul proiectului tehnic;
- structura de rezistenta;
- instalatiile generale aferente constructiei (inclusiv cele pentru incinta, pana la caminele de racord sau contoarele de bransament la retelele publice de utilitati), in care se includ instalatiile de incalzire (eventual de ventilatie, climatizare), electrice (pentru tensiuni normale de 220/380V si pentru curenti slabi: telefonie, TV, retea de calculatoare, semnalizare, alarmare-securitate etc.), sanitare (apa, canalizare) si gaze;
- dotari si instalatii tehnologice – suplimentar, daca este cazul;
- mobilier, dotari P.S.I. si pentru protectia muncii - suplimentar, daca este cazul;
- lucrari conexe constructiei (amenajari exterioare, sistematizarea verticala a terenului si drumurile din incinta, platforme, parcaje, imprejmuiri, demolarea unor constructii existente pe amplasament etc.) - suplimentar, daca este cazul;
- bransamentele si racordurile la retele edilitare (apa-canal, energie electrica, gaze, telefoane), dupa caz;
- organizarea de santier - suplimentar, daca este cazul;

4. DOCUMENTATIILE PT. OBTINEREA AVIZELOR SI AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (extrase din proiectul tehnic):

Obiectiv:
- intocmirea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism (C.U.);
- intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire (P.A.C.), (eventual a autorizatiei de desfiintare si a autorizatiei pentru organizarea de santier);

Continut:
- fise tehnice, documentatii cu extrase din proiectele tehnice pe specialitati si memorii specifice pentru avize / acorduri specifice;
- proiectul pentru autorizatia de construire P.A.C. ;

Investitorul:
- plateste toate taxele legate de avize si autorizatii la administratia locala;
- semneaza cererea pt. autorizatia de construire;
- notifica in scris indeplinirea fazei prin proces-verbal, bon de plata etc.;

Arhitectul:
- verifica respectarea prin proiect a legislatiei in vigoare in constructii;
- coordoneaza intocmirea dosarelor de obtinere a avizelor cerute prin C.U.;
- adapteaza solutiile arhitecturale de principiu sau de detaliu la prevederile unor avize, daca e cazul;
- intocmeste dosarul pt. P.A.C. conform cu continutul cerut de autoritatea in materie;
- obtine dovada de luare in evidenta a proiectului la Filiala Teritoriala a O.A.R.;
- asista clientul pana la obtinerea autorizatiei de construire;
- extraservicile, suplimentare – complementare, ce pot aparea la aceasta faza si vor fi tarifate separat sunt: documentatii de demolare, documentatii pentru obtinerea avizelor in sensul reprezentarii beneficiarului in raport cu autoritatile in baza unei imputerniciri scrise a beneficiarului, analize de impact asupra vecinatatilor in cazul in care sunt solicitate, studii istorice, expertize speciale (monumente istorice, situri deosebite, situri protejate) etc;

5. ALEGEREA CONSTRUCTORULUI SI PREGATIREA EXECUTIEI:

Obiectiv:
- alegerea unui antreprenor / constructor si a unui diriginte de santier, in urma unor oferte facute de constructor pe baza proiectului tehnic;

Continut:
- analiza ofertelor din partea beneficiarului si oferte din partea posibililor constructori;

Investitorul:
- prospecteaza piata in vederea efectuarii unor cereri de oferta catre potentiali constructori;
- organizeaza licitatia executiei, daca e cazul;
- incheie contractul de antrepriza;
- furnizeaza autorizatia de construire imediat dupa obtinerea ei;
- angajeaza conform legislatiei in materie un diriginte de santier atestat, care sa supravegheze executia si situatiile de lucrari prezentate de catre antreprenor;

Arhitectul:
- furnizeaza datele tehnice necesare pentru elaborarea ofertelor;
- pregateste documentatiile de licitatie, suplimentar, daca este cazul;
- consiliaza investitorulla alegerea antreprenorului;
- extraservicile, suplimentare-complementare, vor fi tarifate separat si pot fi conform celor de mai sus: acordarea de consultanta sau intocmirea cererii de oferta pentru selectarea constructorului, dupa caz organizarea licitatiei pentru atribuirea lucrarilor de executie; asistenta tehnica pe santier in vederea realizarii constructiei, astfel incat timpul de executie si costul investitiei sa nu se modifice pe parcursul desfasurarii lucrarilor; o data obtinuta autorizatia pt. construire, beneficiarul isi poate cauta antreprize care sa faca oferte concrete pentru executia lucrarilor;
- cererea de oferte din partea beneficiarului se face pe baza proiectului tehnic, in mod similar pentru toti ofertantii, si contine: memorii tehnice, caiete de sarcini, antemasuratori - liste cu cantitati de lucrari si de materiale, piese desenate pentru toate specialitatile sau numai pentru partile din proiect pentru care se doreste contractarea lucrarilor;

Constructorul:
- face oferta care trebuie sa cuprinda si sa expliciteze aspecte privind:
- prezentarea generala a firmei;
- prezentarea principalelor lucrari realizate;
- recomandari de la alti beneficiari;
- modul de asigurare a organizarii de santier;
- propunerea contractului de construire;
- graticul de executie al lucrarilor;
- oferta de pret;

6. DETALIILE DE EXECUTIE, SANTIERUL SI URMARIREA LUCRARILOR:

Obiectiv:
- asigurarea cu detalii si urmarirea, astfel incat executia sa respecte intocmai proiectul, prescriptiile regulamentare in vigoare, cerintele investitorului si coordonarea acestor detalii cu antreprenorii si furnizorii;
- indeplinirea obligatiilor privind prezenta arhitectului sau a proiectantului pe santier, conform legislatiei in vigoare (Legea 10/1995, Legea 50/1991 republicata si Legea 184/2001 republicata);

Continut:
- documentatii de detaliu necesare pe parcursul executiei;
- prezenta periodica sau la cerere a proiectantilor pe santier;
- verificarea conformitatii lucrarilor de executie cu autorizatia de construire;
- participarea la certificarea fazelor determinante stabilite prin programul de urmarire a calitatii executiei prevazut in Proiectul Tehnic;
- stabilirea solutiilor de remediere a eventualelor erori de proiectare;

Investitorul:
- nu poate da dispozitii directe antreprenorului sau sa impuna solutii tehnice fara consultarea arhitectului; poate formula observatii asupra proceselor-verbale in maxim 5 zile;

Arhitectul:
- definitiveaza si furnizeaza detaliile de arhitectura si constructii prin desene la scari de detaliu (1 :20 - 1:1);
- definitiveaza alegerea materialelor, furniturilor si accesorilor la nivel de detaliu;
- consulta si consiliaza investitorul in alegerea materialelor, furniturilor, mobilierului etc.;
- verifica concordanta executiei cu prevederile din proiecte;
- redacteaza procesele verbale;
- verifica si vizeaza documentatiile de executie elaborate de antreprenor, suplimentar, daca e cazul;
- coordoneaza amplasarea si listarea echipamentelor (utilaje, mobilier etc.);
- asigura consultanta pentru probleme de mobilier, dotari, design interior;
- extraservicile la aceasta faze pot fi: dirigentia de santier, in conditiile in care arhitectul este atestat conform legii pentru a-si asuma asemenea misiune; controlul si avizarea contractelor de executie cu antreprenorii; functia de manager al investitiei;
NOTA:
- la loc vizibil, pe toata perioada lucrarilor, trebuie afisat un panou de minim 90x60cm, cu datele de identificare ale investitiei: denumire, adresa, beneficiar, proiectant general, executant (constructor), numarul PAC., valabilitatea ei, data inceperii si terminarii lucrarilor;
- obligatiile beneficiarului, ale proiectantului si ale executantului ulterioare autorizarii sunt mentionate in Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991, Capitolul 6;
- arhitectul are dreptul si obligatia de a urmari executarea intocmai a lucrarilor proiectate; neconformitatea acestora cu documentatia elaborata va fi semnalata beneficiarului si executantului, iar dupa caz, organismelor de control abilitate;
- pe durata santierului, arhitectul poate executa: inspectii periodice, controlul starii diverselor categorii de lucrari, verificarea partii financiare a lucrarilor;
prin dispozitie de santier data de proiectantul lucrarilor si cu acordul scris al beneficiarului se pot admite modificari locale ale solutiilor tehnice din proiectele autorizate, fara emiterea unei noi PAC., numai daca prin aceasta nu se modifica conditiile de amplasament, alcatuirea structurala de ansamblu ori aspectul constructiei sau daca nu sunt periclitate rezistenta si stabilitatea cladirilor invecinate;
- responsabilitatea privind corectitudinea tehnica a solutiei modificatoare apartine proiectantului, iar beneficiarul are obligatia de a depune in copie la emitentul PAC, dispozitiile de santier cu rol de martor;

7. RECEPTIA LUCRARILOR EXECUTATE:

Investitorul:
- organizeaza receptia conform cu regulamentele in vigoare in domeniu;
- la cererea arhitectului ii poate pune la dispozitie obiectivul finalizat cu 3 zile inainte de receptie in scopul realizarii de fotografii sau alte activitati promotionale in plan profesional;
- achita ultima transa din onorariul total convenit inclusiv aditionalele si indexarile, daca e cazul;

Arhitectul:
- asista investitorul la toate fazele receptiei obiectului de investitie;
intocmeste referatul de prezentare referitor la calitatea executiei in faza de terminare a lucrarilor;
- supravegheaza intocmirea listei deficientelor de executie semnalate, precum si remedierea lor;
- vizeaza procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
- extraservicile la aceaste faze, cu tarifare separata, pot fi: redactarea principalelor piese desenate ale proiectului executat (planuri, sectiuni, fatade) asa cum a fost construit in santier, cu modificari fata de faza PAC, manualul de functionare si intretinere al cladirii proiectate, manualul chiriasului (daca este cazul), verificarea functionarii in bune conditii de exploatare a principalilor parametrii ai constructiei dupa o perioada distincta de timp de la punerea in functiune (conform contractului de antreprize) cu scopul eventualelor remedieri, reparatii;
- receptia lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente este actul prin care beneficiarul declara ca accepta, preia lucrarea si ca aceasta poate fi data in folosinta. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile contractuale si in conformitate cu documentatia de executie;
- receptia se face conform regulamentului de receptie aprobat prin HGR 273/1994; proiectantul va intocmi un referat in care isi va exprima punctul de vedere cu privire la executia lucrarilor, dar el nu are drept de vot;


eXTReMe Tracker© Copyright 2005, Arhiconcept. All rights reserved.
Creative concept designed and developed by Archiweb
Stock photos provided by Dreamstime.com
 
 SoftConstruct